red and white ticking stripe pillow next to mini christmas tree